Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vastgoed Business School B.V., eveneens handelend onder de naam Real Estate Business School, gevestigd in de gemeente Hilversum en kantoorhoudende te 1221 CN Hilversum, Larenseweg 32 A-5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56376332, BTW-nummer NL088370781B01, hierna ook te noemen: “REBS”. REBS voldoet aan alle eisen die een zakelijke klant en consument mag stellen aan een professionele organisatie. We beschikken over het keurmerk van de NRTO, de brancheorganisatie van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders. Bekijk hier de NRTO gedragscodes.

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
  Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere zakelijke partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening zoals een cursus, opleiding, congres of examen, of advisering of het uitbrengen van een Offerte.
  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met REBS.
  Deelnemer: de door of namens Opdrachtgever bij REBS voor een cursus, opleiding, congres of examen ingeschreven partij, al dan niet zijnde Opdrachtgever zelf.
  Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.
  Examenkosten: de kosten voor deelname aan een examen.
  Incompany cursus, Incompany opleiding en/of Incompany examen: een één- of meerdaagse cursus en/of examen en/of (online) dienst welke op verzoek van Opdrachtgever wordt georganiseerd en waaraan uitsluitend door Opdrachtgever aangemelde Deelnemers kunnen deelnemen. De cursus en/of het examen vindt plaats op een overeengekomen locatie.
  Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.
  Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door REBS.
  Opleiding c.q. Training: een door REBS georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, e-learning workshop, studiedag of soortgelijke gebeurtenis.
  Opleidingskosten: de kosten voor deelname aan een cursus, examen of opleiding en/of afname van een (online) dienst.
  Overeenkomst of Opdracht: de verbintenis welke REBS met haar Opdrachtgever(s) aangaat.
  Permanente Educatie: een cursus of opleiding die moet worden gevolgd in het kader van de op grond van wet- en regelgeving en/of door de standsorganisaties voorgeschreven vereisten.
  Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, Live Chat of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die in het naar de maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
  Startdatum: de datum waarop de cursus, (online) dienst, congres, opleiding of examen waarvoor is ingeschreven plaatsvindt dan wel aanvangt of ter beschikking gesteld wordt.
  Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door REBS uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.
  Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
   
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere (en alle) onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop REBS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  2. Door inschrijving van een Deelnemer voor door voor REBS verzorgde Werkzaamheden zijn zowel Deelnemer als Opdrachtgever aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.
  3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door REBS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen REBS en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
  5. REBS heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.
    
 3. Offerte
  1. Alle aanbiedingen van REBS geschieden vrijblijvend.
  2. Acceptaties van aanbiedingen, Opdrachten en inschrijvingen in welke vorm dan ook (schriftelijk, live chat, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
  3. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt REBS het recht om het aanbod binnen twee (2) werkdagen na aanvaarding te herroepen.
  4. Onjuistheden in de orderbevestiging van REBS dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging Schriftelijk aan REBS te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
  5. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover REBS verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.
    
 4. Overeenkomst
  1. De Overeenkomst tussen REBS en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
  3. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden worden te goeder trouw gegeven.
  4. REBS is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
    
 5. Prijs
  1. REBS is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
  2. De prijs die REBS voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. REBS is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
  3. REBS zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen.
  4. Wanneer REBS instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering.
  5. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van REBS doorberekend.
  6. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft wel gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
  7. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door REBS prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.
  8. Een prijswijziging die binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de Werkzaamheden optreedt, heeft geen invloed op de met een Consument overeengekomen prijs. 
  9. Een Consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst met betrekking tot de Werkzaamheden indien ná drie maanden na het sluiten daarvan, maar nog vóór aanvang van de Werkzaamheden de prijs daarvan wordt verhoogd. 
  10. Lid 8 en lid 9 van dit Artikel zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
    
 6. Uitvoering Werkzaamheden
  1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal REBS de Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
  2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat REBS tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan REBS te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart REBS tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
  3. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft REBS het recht om derden in te schakelen.
  4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van REBS de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan REBS gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
  5. Opdrachtgever vrijwaart REBS tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan REBS gegeven Opdracht, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van REBS
  6. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
    
 7. Inschrijving
  1. Na ontvangst van de inschrijving verstuurt REBS zo snel mogelijk per e-mail een bevestiging van de inschrijving aan Deelnemer. Vervolgens beoordeelt REBS of de inschrijving geaccepteerd wordt.
   1. Indien de inschrijving dan wel een Opdracht door REBS geaccepteerd wordt, volgt een bevestiging door REBS daarvan per e-mail.
   2. Zolang de inschrijving niet is bevestigd door REBS als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, kan een Consument die annuleren. 
   3. Indien de inschrijving dan wel een Opdracht niet geaccepteerd kan worden, neemt REBS contact op met Deelnemer.
   4. Na ontvangst van een inschrijving voor een examen verstuurt REBS per e-mail een bevestiging van de inschrijving aan Deelnemer.
   5. Na ontvangst van een inschrijving voor een (online) dienst verstuurt REBS per e-mail een bevestiging van de inschrijving aan Deelnemer en eventuele inlogcodes.
     
 8. Opleiding
  1. Indien aan Deelnemer faciliteiten, werkmateriaal, informatie e.d. ter beschikking zijn gesteld, is dat uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik van Deelnemer in verband met de Opleiding.
  2. REBS behoudt zich het recht voor de locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. REBS zal Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
  3. Het is Deelnemers niet toegestaan op basis van de door REBS verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van REBS.
  4. Indien Opdrachtgever zich erop beroept dat Deelnemer niet bevoegd was zich in te schrijven en Opdrachtgever als zodanig tot de voldoening van de Opleidings- en/of Examenkosten te verbinden, wordt Deelnemer zelf beschouwd als Opdrachtgever en zijn wij gerechtigd de Opleidings- en/of Examenkosten te verhalen op Deelnemer, ook als deze besluit van deelname aan de cursus, opleiding, (online) dienst of examen af te zien.
    
 9. Examens
  1. Op alle door of vanwege REBS verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat door REBS aan de Deelnemers aan de Opleiding zal worden verstrekt.
  2. In het geval examens door derden worden afgenomen zal REBS zich inspannen de Deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.
  3. Indien een cursus of opleiding afgesloten kan of dient te worden met een examen, is de Deelnemer verantwoordelijk voor tijdige aanmelding c.q. inschrijving voor het betreffende examen. Tenzij anders overeengekomen.
  4. REBS is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het uitsluiten van deelname van Deelnemer aan een examen.
    
 10. Annulering en verzetten Opleiding c.q. Training
  1. Deelnemer is bevoegd tot annulering van een of meer opleidingsbijeenkomsten, mits dit schriftelijk dan wel via het e-mail adres info@rebs.nl geschiedt.
  2. REBS zal de ontvangst van de annulering per e-mail bevestigen.
  3. Gedurende veertien (14) dagen na de totstandkoming op elektronische wijze van een overeenkomst met betrekking tot werkzaamheden heeft een Consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
  4. In geval van ontbinding zoals bedoeld in lid 3 van dit Artikel krijgt de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de ontbinding de eventueel door de Consument gemaakte opleidingskosten vergoed.
  5. Behoudens indien sprake is van een ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit Artikel is Deelnemer aan REBS een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
   1. Bij annulering meer dan veertien (14) dagen vóór de Startdatum: 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
   2. Bij annulering veertien (14) dagen of minder vóór de Startdatum: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
   3. Bij tussentijdse beëindiging: 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).
  6. Bij tussentijdse annulering van meerdaagse trainingen door Deelnemer zijn de volledige overeengekomen opleidingskosten verschuldigd.
  7. Op producten waarbij, na verwerking van de inschrijving, direct digitale content aan Deelnemer wordt verstuurd of Deelnemer toegang tot digitale content wordt verleend, geldt wegens de aard van het product ex art. 6:230 p sub g BW geen recht van ontbinding. Deelnemer ontvangt na verwerking van de inschrijving direct het digitale (les)materiaal en/of de inlogcodes voor toegang tot de digitale omgeving/content.
  8. Indien Opdrachtgever de inschrijving annuleert en REBS ten tijde van de annulering reeds schriftelijk studiemateriaal (zoals wetteksten, lesmateriaal en/of een rekenmachine) aan Opdrachtgever dan wel Deelnemer heeft verstuurd, dient dit materiaal per omgaande door Opdrachtgever dan wel Deelnemer aan REBS te worden geretourneerd. De daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, zijn voor die Consument geen kosten verbonden aan de annulering dan wel retourzending voor zover de annulering valt binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen na de totstandkoming op elektronische wijze van een overeenkomst met betrekking tot Werkzaamheden.
  9. Tot twee (2) werkdagen vóór de Startdatum kunnen deelnemersmutaties plaatsvinden en kan derhalve een ingeschreven Deelnemer worden vervangen door een ander.
  10. Indien meerdere Startdata beschikbaar zijn, is het mogelijk om de Startdatum te wijzigen. Deelnemer kan tot vijf (5) werkdagen voor de Startdatum kosteloos wijzigen. Daarna worden wijzigingskosten in rekening gebracht. 
    
 11. Aanpassingen door REBS
  1. REBS behoudt zich het recht voor tussentijds aanpassingen aan te brengen ten aanzien van de Startdata van cursussen, opleidingen, (online) diensten en/of examens dan wel ten aanzien van de locatie waar de betreffende cursus, opleiding of examen wordt gegeven. In voorkomende gevallen zal REBS Deelnemer zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail inlichten.
  2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de door REBS verstrekte informatie over de door haar aangeboden cursussen, opleidingen, (online) diensten en/of examens (waaronder namen van docenten of examenleiders, tijden, les- en examengelden en roosters).
  3. REBS is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van les- of examenuitval of extra kosten als gevolg van het verplaatsen van lessen of examens naar een andere locatie of datum.
  4. REBS is gerechtigd een cursus, opleiding, (online) dienst of examen te annuleren indien zich hiervoor onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven. Deelnemer ontvangt onverwijld een voorstel met alternatieve startdata.
    
 12. Wangedrag Deelnemer
  1. Bij onbehoorlijk en/of onbetamelijk gedrag kan, zulks naar beoordeling van REBS, Deelnemer de verdere toegang tot de Opleiding c.q. Training geweigerd worden. Deze verwijdering kan een tijdelijk of definitief karakter hebben al naargelang de misdragingen. In geval van een al dan niet tijdelijke verwijdering worden de betaalde opleidingskosten niet gerestitueerd, in geval de opleidingskosten nog niet (geheel) voldaan zijn blijft de betalingsverplichting bestaan. Geregeld te laat op de cursus komen wordt, door REBS als wangedrag gezien. Alvorens hiertoe over te gaan zal REBS Deelnemer schriftelijk hierover informeren.
    
 13. Studiemateriaal
  1. Het voor de Cursus of Opleiding benodigde studiemateriaal wordt voor de Startdatum of op de eerste bijeenkomst beschikbaar gesteld of is toegankelijk via de inlogcodes die Deelnemer in de bevestiging heeft ontvangen.
  2. Indien Deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de cursus of opleiding en wordt vervangen door een andere Deelnemer, is Opdrachtgever er verantwoordelijk voor dat de vervangende Deelnemer de beschikking krijgt over het toegezonden studiemateriaal.
  3. Indien de aflevering van studiemateriaal vertraging ondervindt of indien een aflevering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dat geval vindt overleg plaats tussen REBS en Deelnemer teneinde een passende oplossing te bewerkstelligen.
  4. Als REBS het studiemateriaal niet op tijd kan leveren, stelt REBS Deelnemer tijdig op de hoogte hiervan en zal REBS een passende oplossing aandragen.
  5. Studiemateriaal en alle andere bestelde producten zijn voor risico van Deelnemer vanaf het moment dat Deelnemer of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Indien Deelnemer een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door REBS wordt aangeboden, gaat het risico over op Deelnemer op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.
  6. REBS is niet aansprakelijk voor fouten in het door haar ter beschikking gestelde studiemateriaal, digitale content, de door haar aangeboden examenoefensites of andere (advies)tools.
    
 14. Permanente Educatie
  1. REBS registreert of Deelnemer daadwerkelijk aan de Permanente Educatie cursus of opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven heeft deelgenomen en legt deze registratie over aan de met het toezicht op de Permanente Educatie belaste instanties.
  2. REBS is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het uitsluiten van deelname van Deelnemer aan een opleidingsdag en/of een periodiek examen.
  3. Deelnemer c.q. Opdrachtgever is verantwoordelijk ten aanzien van de juiste, in het kader van de Permanente Educatie noodzakelijke cursussen, opleidingen en/of examens van Deelnemer. Aan door REBS hieromtrent - al dan niet op verzoek van Deelnemer of Opdrachtgever verstrekte opgaven en/of (studie)adviezen, kunnen geen rechten worden ontleend.
    
 15. Incompany cursussen, opleidingen en examens
  1. Incompany cursussen, (online) diensten, opleidingen en/of examens kunnen schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden aangevraagd.
  2. Aan de hand van de door Opdrachtgever opgegeven voorkeurdata bepaalt REBS in overleg met Opdrachtgever wanneer de Incompany cursus, opleiding en/of examen plaats zal vinden en/of de (online) dienst ter beschikking wordt gesteld. Aansluitend wordt deze datum als Startdatum door ons gereserveerd.
  3. REBS bevestigt Opdrachtgever per e-mail de overeengekomen Startdatum.
  4. Opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verantwoordelijk voor de locatie waar de Incompany cursus, opleiding en/of examen wordt gehouden en draagt daarvan de kosten.
    
 16. Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
  1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd met een Zakelijke Klant is niet tussentijds opzegbaar.
  2. Een Duurovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd met een Consument is wel tussentijds opzegbaar. Bij een tussentijdse opzegging door een Consument van een Duurovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd vervalt alleen de verplichting van de Consument tot betaling van nog niet geleverd lesmateriaal.
  3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met een Zakelijke Klant wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met twaalf (12) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een (1) maand.
  4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd met een Zakelijke Klant kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van een (1) maand worden beëindigd.
    
 17. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop REBS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor REBS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
   1. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
   2. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken.
  3. In het geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
  4. In geval van overmacht behoudt REBS het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
  5. REBS is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.
  6. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt, is Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, verplicht om een geldsom te betalen aan REBS bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door REBS gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.
    
 18. Betaling
  1. Tenzij tussen Opdrachtgever en REBS Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van REBS te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever een Consument betreft, vindt betaling van facturen van REBS in ieder geval plaats uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de Werkzaamheden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. REBS kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
  3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen tien (10) dagen na factuurdatum aan REBS Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
  4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  5. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
  6. REBS is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan REBS schuldig is/zijn.
  7. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
  8. REBS is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.
    
 19. Invordering
  1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft REBS, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met twee (2) procent per maand in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van REBS.
  2. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is REBS gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
  3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en die niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft REBS, nadat zij Opdrachtgever een betalingsherinnering heeft gestuurd en de gelegenheid heeft gegeven binnen veertien (14) dagen na ontvangst van die betalingsherinnering alsnog te betalen, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van REBS.
  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die REBS moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.
  5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,00.
  6. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
  7. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  8. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij REBS open staan.
  9. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
  10. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  11. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform de artikelen 21 en 22, wordt het in rekening brengen van rente en incassokosten opgeschort.
    
 20. Recht van reclame
  1. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van REBS juist zijn, zal REBS de tekorten binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  2. Ieder vorderingsrecht jegens REBS vervalt indien:
   1. de schade niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan REBS ter kennis zijn gebracht;
   2. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan REBS verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
   3. aan REBS geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.
     
 21. Klachten
  1. Eventuele klachten over de werkzaamheden van REBS dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan REBS te worden doorgegeven.
  2. Klachten dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de REBS Klantenservice. Klagen binnen twee (2) maanden nadat een Consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, is in elk geval tijdig. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn of haar rechten ter zake verliest.
  3. Binnen een (1) werkdag na het indienen van een klacht ontvangt de Consument een ontvangstbevestiging. Binnen vier (4) werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de Consument een schriftelijk antwoord. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties worden aangebracht.  
  4. Indien de Consument het oneens is met de inhoud van het schriftelijke antwoord als bedoeld in lid 3 van dit Artikel, kan de Consument een schriftelijk bezwaar indienen bij de REBS Klantenservice. Binnen twee (2) werkdagen ontvangt de Consument een schriftelijk antwoord op het ingediende bezwaar. Indien het bezwaar niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de Consument de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen of de rechter. 
  5. De gegevens uit het klachtendossier worden nadat de klacht is afgehandeld gedurende vijf (5) jaar bewaard. Alle ingediende klachten, klachten die in behandeling zijn of afgehandelde klachten worden centraal geregistreerd in het opleiderssoftwaresysteem van REBS.
  6. Alle door REBS in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan REBS te worden vergoed.
  7. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling als bedoeld in Artikel 22.
    
 22. Geschillenregeling
  1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
  2. Geschillen tussen een Consument en REBS over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door REBS te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de Consument als door REBS aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 
  3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Consument zijn klacht eerst overeenkomstig Artikel 21 bij REBS heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
  4. Een geschil dient binnen twaalf (12) maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in Artikel 21 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
  5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  6. Wanneer een Consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is REBS aan deze keuze gebonden.
  7. Wanneer REBS een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet REBS eerst de Consument schriftelijk vragen zich binnen vijf (5) weken uit te spreken of de Consument daarmee akkoord gaat. REBS dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
  9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met lid 8 van dit Artikel geen toepassing.
  10. Onverminderd het bepaalde in lid 2 tot en met lid 9 van dit Artikel, staat voor Consumenten de gang naar de bevoegde rechter open.
    
 23. Nakomingsgarantie
  1. De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door REBS, tenzij REBS het bindend advies binnen twee (2) maanden na verzending daarvan ter vernietiging aan de bevoegde rechter voorlegt.
  2. Voor nadere informatie inzake de in lid 1 van dit Artikel genoemde nakomingsgarantie van de NRTO wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de NRTO die (online) te raadplegen zijn via www.nrto.nl.
    
 24. Intellectuele eigendom
  1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan REBS of diens licentiegevers. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend REBS daartoe bevoegd.
  2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van REBS afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van REBS en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die REBS of haar leverancier heeft toegekend.
  3. REBS verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, opzegbare licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is REBS tot onmiddellijke opzegging van de licentie bevoegd.
  4. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, een onmiddellijk opeisbare boete van € 6.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van REBS om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
    
 25. Geheimhouding en privacy
  1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van REBS of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der partijen de informatie naar buiten bracht.
  3. REBS is gerechtigd alle door Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte gegevens op te nemen in de administratie. REBS verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en Deelnemer in het kader van de volgende doeleinden:
   1. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
   2. de deelnemersadministratie;
   3. het in contact kunnen treden met Opdrachtgever/Deelnemer;
   4. het verstrekken van informatie over de activiteiten van REBS aan Opdrachtgever/Deelnemer;
   5. het verstrekken van informatie over de door Deelnemer gevolgde opleidingen, cursussen, (online) diensten en examens en door deze behaalde resultaten aan de met het toezicht op de Permanente Educatie belaste instanties;
   6. het opvragen van de examenresultaten van het door Deelnemer afgelegde examen bij het officiële exameninstituut
   7. het verstrekken/versturen van bewijzen van deelname, certificaten of diploma’s.
  4. Indien Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan REBS, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van REBS om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
    
 26. Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten
  1. REBS is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
    
 27. Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten
  1. REBS is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van REBS.
  2. Bij aansprakelijkheid is REBS slechts aansprakelijk voor directe schade. REBS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die REBS bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door REBS bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  3. Indien er voor REBS op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door REBS, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van REBS in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
  4. Indien de verzekeraar REBS niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van REBS beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voortgevloeid is, met een maximum van € 1.000,00.
  5. REBS is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door REBS gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
  6. REBS is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.
  7. Iedere vordering jegens REBS, behalve die welke door REBS is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
    
 28. Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten
  1. Schade waarvoor REBS eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken.
  2. REBS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat REBS is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
  3. REBS is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
  4. REBS is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.
  5. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
   1. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
   2. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 24 van deze Overeenkomst bedoeld.
     
 29. Social media code
  1. Indien Opdrachtgever een uiting over REBS doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van REBS:
   1. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
   2. Respect; indien Opdrachtgever namens of over REBS publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van REBS verkregen te hebben.
   3. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
   4. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
   5. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever REBS te raadplegen.
   6. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.
     
 30. Kennisneming Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een september tweeduizend zestien (01/09/2016) en liggen ter inzage ten kantore van REBS.
  2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel - indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is - op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van REBS www.rebs.nl.
    
 31. Toepasselijk recht
  1. Op de rechtsverhouding tussen REBS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van een geschil  met een Zakelijke Klant zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
  3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.